Menu Zavrieť

Zápis detí do MŠ

Zápis detí    do MŠ na Bernolákovej ulici  číslo 14 v Košiciach, na školský rok 2024/2025, sa uskutoční   v dňoch:

 

                                            02.mája 2024 v čase  od 1200 hod. – 1630 hod., 

                                        03.  a  06.mája 2024 v čase od  730 hod. – 1200 hod.

                                                                           

                                                      

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré do 31. augusta 2023 dosiahnu 5 rokov
 • deti, ktoré do 31. augusta 2023 dosiahnu 5 rokov, budú uprednostnené podľa trvalého bydliska
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 1. Do materskej školy sa prijímajú deti v termíne zápisu, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, od všeobecného lekára pre deti a dorast, s údajom o absolvovaní povinného očkovania.
 2. Priebežne, počas roka, sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.
 3. V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, ako aj detí vo veku od troch rokov.
 4. Následne sa prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v MŠ má dieťa od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku (podľa§ 3písm. b), § 59 a § 161t ods. 1 školského zákona).
 5. Deti, ktoré do 31. augusta 2024 dosiahnu 5 rokov (na povinné predprimárne vzdelávanie), budú uprednostnené podľa trvalého bydliska. Spádové ulice pre Materskú školu Bernolákova 14, 040 11 Košice uvádzame nižšie v tabuľke.
 6. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
 7. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 8. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 9. Prijímajú sa deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky (bez plienok).

Podrobnejšie informácie k zápisu, podmienkam prijatia a dochádzke dieťaťa do MŠ  sú v sekcii „Školský poriadok“.

 

Spád Materskej školy Bernolákova 14, Košice tvoria ulice:
Bernolákova Idanská
Dunajská Narcisová
Táborská Jazmínová
Blesková Trieda SNP – čísla 55 – 61 nepárne
Slnečná Tri hôrky
Jánošíkova