Menu Zavrieť

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ na Bernolákovej ulici 14 v Košiciach, na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od:

  04.05.2020 – 06.05.2020
v čase od  7:00 hod. – 12:30 hod.,

 z toho dňa 05.05.2020
 v čase od 11:00 hod. – 16:30 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa

Z dôvodu mimoriadnej situácie

  • sa termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou nemení
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – sa vyžadovať nebude. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt
  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov: elektronickou formou e-mailom, písomne poštou, písomne doručením do poštovej schránky materskej školy
  • rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľ materskej školy do 30. júna 2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

  • Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.
  • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky.
  • V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
  • Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľ prijíma deti v zmysle bodu 5 a 6.
  • Osvojené hygienické návyky (bez plienok).