Menu Zavrieť

Zameranie školy

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

Robert Fulghum

Neúmerne vysoký výskyt kardiovaskulárnych ochorení, zhubných nádorov, alergií, neuróz ochorení pohybového systému a vysoká úmrtnosť predovšetkým ľudí v produktívnom veku, vyžadujú okamžité aktivity zo strany všetkých zainteresovaných. Pretože sa jedná o spoločenskú záležitosť, týka sa to nielen zdravotníckych zamestnancov, ale aj učiteľov, vychovávateľov a rodičov detí.
Kampaň na ozdravenie populácie bude mať efektívny výsledok len vtedy, ak sa začne realizovať už v predškolskom veku, pretože práve v tomto období sa vynárajú telesné a duševné predpoklady pre zdravie v dospelosti.
Materská škola predstavuje prvý článok predškolskej výchovy detí. Jej začlenenie do výchovno – vzdelávacej sústavy zdôrazňuje jej spoločenskú závažnosť a súčasne zvyšuje i jej zodpovednosť.
Výchovné úsilie materských škôl smeruje k utváraniu jednotného systému predškolskej výchovy, v ktorom sa harmonicky spája spoločenská výchova s výchovou rodinnou. Pri plnení výchovných úloh spolupracujú  s rodinou a túto spoluprácu pokladajú za dôležitý predpoklad vlastnej úspešnej výchovnej práce. Podporujú vplyv rodiny, jej autoritu a vedú rodinu k tomu, aby chápala svoje významné postavenie v živote a svoju zodpovednosť  voči spoločnosti.
V kontinuite s úlohami smerujúcimi k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva treba vedieť a chápať aj úlohy našich predškolských zariadení. Javí sa akútna potreba a nevyhnutnosť akcentovať výchovu detí  k zdravému spôsobu života už od ranného detstva v materských školách, formovať postoje detí a rodičov k zdravému životnému štýlu.

Viac o našom zameraní získate v nasledujúcom súbore: