Menu Zavrieť

Charakteristika školy

O nás

Naša škola  je plnoorganizovaná, štátna materská škola, bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom je Mesto – Košice.  Nájdete nás  na sídlisku Terasa, v mestskej časti  Košice – Západ.

Škola má štyri  triedy. Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti vo veku od dvoch do šiestich rokov a do triedy sa zaraďujú  spravidla deti rovnakého veku.

Poskytujeme deťom  celodennú aj poldennú starostlivosť, výchovno– vzdelávaciu činnosť realizujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – Predprimárne vzdelávanie a podľa Školského vzdelávacieho programu „Hrou do ríše zdravia“.

Obdržaním  certifikátu Školy podporujúcej zdravie (v roku 1996),  sme sa  zamerali na podporovanie zdravého životného štýlu a v tomto duchu sú postavené aj ciele nášho programu:

 • hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je v spolupráci s rodičmi vychovať šťastné dieťa,
 • na konci predškolského veku  doviesť dieťa  k tomu, aby v rozsahu svojich osobných predpokladov získalo primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť, základy pre zdravé sebavedomie, schopnosť byť samo sebou a zároveň prispôsobiť sa životu v sociálnej komunite,
 • preventívnou starostlivosťou o vlastné zdravie  a zodpovednosti zaň, dosiahnuť zmenu postojov jednotlivca k vlastnému zdraviu, pravidelnou telesnou aktivitou podporovať zlepšenie zdravotného stavu detí, ich rodičov a zamestnancov školy,
 • prostredníctvom  školského  stravovania pestovať u detí správne stravovacie návyky, uplatňovať zdravé a postoje výchovné zámery v oblasti výživy,
 • utvárať kladný vzťah k prírode, vnímať  jej krásy, žiť v súlade s jej zákonitosťami, zlepšiť vnútorné i vonkajšie prostredie školy,
 • vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, zabezpečiť pocit istoty, bezpečia, porozumenia a lásky deťom počas celého dňa.

Vytvorili sme pre deti bezpečné prostredie, v ktorom ponúkame deťom podnety pre rôzne aktivity, v ktorých sa môžu realizovať.  Snažíme sa podporovať individualitu každého dieťaťa tak, aby sa rozvíjali prirodzenou cestou a vlastným tempom.

Organizácie, s ktorými spolupracujeme

 • ZŠ Bernolákova 16 (návštevy detí v 1. ročníku ZŠ; beseda učiteľov 1. ročníka ZŠ, MŠ a rodičov detí; cvičenie v telocvični ZŠ),
 • Centrum voľného času „Domino“ –  na Popradskej ulici  (návšteva
  Planetária),
 • Rodičovské združenie pri MŠ Bernolákova 14 – poskytnuté finančné
  prostriedky formou mesačného príspevku, sponzorské dary,
  spolupráca na aktivitách školy podľa plánu práce školy,
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
  Zuzkin park  10, beseda s rodičmi, poradenská pomoc,
 • CŠPP  Tešedikova 3, Košice – logopedická starostlivosť pre deti
  s chybami výslovnosti,
 • Aquacentrum Košice – predplavecký výcvik,
 • Knižnica „Nezábudka“,
 • Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Považská 12 Košice,
 • Crow Aréna v Košiciach.