Menu Zavrieť

Školské stravovanie

Dotácia na stravu

Oznamujeme rodičom, že sa od 1.8.2021, v zmysle zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stravu  deťom, ktoré majú rok pred nástupom do základnej školy (povinné predprimárne vzdelávanie). Podrobné informácie sú uvedené nižšie v dokumente „Obedy zadarmo a daňový bonus od 1.8.2021“.

Realizácia diétneho stravovacieho systému v školských jedálňach – oznámenie

Magistrát mesta Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže realizuje od 1. septembra 2013 diétny stravovací systém na vybraných základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Dôvodom je narastajúci počet požiadaviek rodičov detí a žiakov, ktoré potrebujú diétny stravovací režim.  V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, diétne jedlá je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka toto písomné posúdenie odborného lekára predloží vedúcej školskej jedálne spolu so žiadosťou o poskytovanie diétneho stravovania. Na nižšie uvedených školách budú poskytované tieto diéty:

šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková). 

Základné školy:
Ľ Fullu Maurerova 21,  Bruselská 18, Nám. L. Novomeského 2, Hroncova 23, Mateja Lechkého Ulica J. Pavla II. 1, Kežmarská 28, J. Urbana Jenisejská 22,

Materské školy:
Povstanie českého ľudu 11,  Kalinovská 9, Šafárikova trieda 4, Hronská 7, Moldavská 23,
Hemerkova 26, Cottbuská 34, Družicová 5 , Azovská 1, Miškovecká 20,  Turgenevova 7,
Havanská 26, Obrancov  mieru 20, Park mládeže 4.

Návrh na realizáciu diétneho stravovacieho systému v školských jedálňach pre detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bol predložený a schválený na porade primátora dňa 14. januára 2013.

Spracovala: Mária Pancuráková, referentka pre školské stravovanie

Zdroj: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=skolstvo_stravovanie.htm

 

Jedálniček na aktuálny týždeň nájdete na: http://www.eskoly.sk