Menu Zavrieť

Organizácia dňa

Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole:

Denný poriadok:

 • 6:00 – 8:00 hod.: schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • 9:00 – 9:30 hod.: činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie, desiata)
 • hry a hrové činnosti, edukačné aktivity
 • pobyt vonku
 • 11:30 – 12:00 hod.: činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná
  hygiena, stravovanie , stolovanie, obed)
 • odpočinok
 • 14:30 – 15:00 hod.: činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná   hygiena, stravovanie, stolovanie, olovrant)
 • hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity
 • v letných mesiacoch pobyt vonku
 • 15:00 – 16:40 hod.: odchod detí z materskej školy

Pri usporiadaní denných činností sa:
•   zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus,
bezstresové prostredie),
•   dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),
•   vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
•   dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce     životosprávu.

Súčasťou denného poriadku sú:
•   hry a hrové činnosti,
•   pohybové a relaxačné cvičenia,
•   pobyt vonku,
•   odpočinok,
•   činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie,
stolovanie).

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Ich súčasťou sú vopred plánované edukačné aktivity. Hry a hrové činnosti sa môžu v rámci zostavovani denného poriadku zaradiť aj 2 – 3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné  a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s   dodržiavaním psychohygienických zásad (vždy pred jedlom – zásadne nie hneď po jedle; vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku, atď.).Patria k vopred plánovaným aktivitám.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné  aktivity, atď. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa   neodporúča vynechávať pobyt vonku. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa   realizujú v pevne stanovenom čase. Odporúča sa dodržať trojhodinový interval medzi podávaním jedla. Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.

Edukačná aktivita je navodená  učiteľom. Je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Je organickou súčasťou denného poriadku. Zastúpené je v nej spontánne – situačné učenie a na základe vhodnej a účinnej motivácie aj cieľavedomé, zámerné – intencionálne učenie.