Menu Zavrieť

Poplatky

I. Materská škola:

  1. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice:

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40,00 €.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Podľa §4

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a        doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podľa §5

a) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.

b) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bol zátvor  prevádzky materskej školy zapríčinený zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 

2. Podľa Uznesenia plenárnej schôdze Rodičovského združenia pri MŠ Bernolákova 14, rodič hradí:

Rodičovský príspevok
– za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8€.

Členský príspevok rodičovského združenia
– ročne na jednu rodinu jednorazový poplatok 10 €.

 

II. Školská jedáleň:

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín

Desiata:    0,55 €

Obed:        1,30 €

Olovrant: 0,45 €

Spolu:     2,30€