Menu Zavrieť

Poplatky

I. Materská škola:

  1. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice:

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 €.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok sa neuhrádza ak sú splnené podmienky v zmysle § 14 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 353/94 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov:

  1. dieťa má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
  2. dieťa je umiestnené v predškolskom zariadení zriadenom orgánom štátnej správy v školstve pri zdravotníckom zariadení
  3. dieťa má nariadenú ústavnú výchovu
  4. dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára
  5. dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov predškolské zariadenie 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára
  6. dieťa nenavštívilo materskú školu v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi a nebola poskytnutá možnosť donášať dieťa do iného, náhradného predškolského zariadenia. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku.
  7. iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcu výške príspevku určeného podľa odseku 1
  8. rodič predloží riaditeľovi predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
  9. dieťa končí dochádzku do predškolského zariadenia a vznikne preplatok z úhrad za minulé obdobie.

 

2. Podľa Uznesenia plenárnej schôdze Rodičovského združenia pri MŠ Bernolákova 14, rodič hradí:

Rodičovský príspevok
– za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8€.

Členský príspevok rodičovského združenia
– ročne na jednu rodinu jednorazový poplatok 10 €.

 

II. Školská jedáleň:

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín

Desiata: 0,36 €

Obed: 0,85 €

Olovrant: 0,24 €

Spolu: 1,45 €